สปสช. EPI นักเรียนและรณรงค์

doctor

แจ้งเปิดระบบบันทึกวัคซีนนักเรียน ปี 2566

คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียน สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI โดยสปสช.เป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ หน่วยสามารถบันทึกความต้องการได้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน ()

ขยายระยะเวลาในการเบิกวัคซีน EPI นักเรียนและรณรงค์ ในระบบ VMI จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2566

doctor

แจ้งการคีย์เบิกวัคซีน HPV

ขยายเวลาการคีย์เบิกวัคซีน HPV ตั้งแต่ 10 พ.ค. 66 - 15 มิ.ย. 66 สำหรับ นักเรียนหญิงไทยป.5 ปีการศึกษา 2563 , 2564 และ 2566

email

แจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปี 2565

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2565

 • แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2565 ()
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียน สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI โดยสปสช.เขตเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ หน่วยสามารถบันทึกความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 ()
 • เปิดเมนู HPV ใน EPI นักเรียน ให้หน่วยบริการคีย์เข็มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธ.ค. 65 (สปสช.ชะลอการเบิกวัคซีน) โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะปิดเมนูการบันทึกเบิกวัคซีนรายการอื่นชั่วคราว
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียน HPV ()
 • ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน HPV เข็ม1 สำหรับนักเรียนหญิงไทย ป.5 ปีการศึกษา 2565 (ปีปัจจุบัน) ตามจำนวนที่สปสช.อนุมัติ ()
email

แจ้งยกเลิกการส่ง SMS

องค์การเภสัชกรรมเปลี่ยนการแจ้งเตือนผ่าน SMS มาใช้การแจ้งเตือนผ่าน Email หากท่านประสงค์รับข้อมูลแจ้งเตือน ท่านสามารถกรอก Email เพื่อรับการแจ้งเตือนได้ที่เมนู Email Subscription

vac

กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือเร่งรัดการให้วัคซีนนักเรียนประจำปี 2564

กรมควบคุมโรค ขอส่งหนังสือขอความร่วมมือเร่งรัดการให้วัคซีนนักเรียนประจำปี 2564 ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงเตรียมตู้เย็นเก็บวัคซีนรองรับการจัดส่งวัคซีน และจัดบริการฉีดวัคซีน กำหนดวันและสถานที่ให้บริการในช่วง ม.ค.-ก.พ.65 ก่อนที่จะปิดการเรียน

 • หนังสือเร่งรัดการให้วัคซีนนักเรียน (ส่งสสจ.) ()
 • หนังสือเร่งรัดการให้วัคซีนนักเรียน (ส่งกทม.) ()

แจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปี 2564

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2564

 • แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2564 ()
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียน สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI โดยสปสช.เขตเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ หน่วยสามารถบันทึกความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ()

แจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปี 2563

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2563

 • แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2563 ()
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียน สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI โดยสปสช.เขตเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ หน่วยสามารถบันทึกความต้องการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ()

แจ้งแผนจัดส่ง HPV

นักเรียนหญิงป.5 และจำนวนอนุมัติ เขต1-4 และ 8-13 ทั้งนี้ จังหวัดในเขต 2-4 ที่มีแผนส่งตั้งแต่ 17 ก.ย. 61 เป็นต้นไป อาจมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอวัคซีนเข้าสต๊อก VMI เพิ่มเติม ()

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI

ปีงบประมาณ 2561 โดยหน่วยบริการสามารถบันทึกความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561

 • หนังสือแจ้งจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ()
 • แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2561 ()
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนเฉพาะ HPV สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI () บันทึกความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 61 - 15 ก.ค. 61 โดยสปสช.ส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติในภาพรวมระดับประเทศ
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนรายการอื่นๆนอกเหนือจาก HPV สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI () โดยสปสช.เขตเป็นผู้อนุมัติ

หน่วยบริการสามารถคีย์เบิกวัคซีน HPV เข็ม 1

โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนรายการอื่นๆนอกเหนือจาก HPV สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI ()

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปีงบประมาณ 2559

โดยหน่วยบริการสามารถบันทึกความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

 • หนังสือแจ้งจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ()
 • แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2559 ()
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI ()
 • แจ้งแนวทางวัคซีนนักเรียนเพิ่มเติม วัคซีน MR ()

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปีงบประมาณ 2558

หนังสือแจ้งจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ()

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปีงบประมาณ 2557

 • เอกสารแนวทางการดำเนินการวัคซีน 2557 ()
 • เอกสารเบิกวัคซีนนักเรียนเพิ่มเติม ปี 2557 ()

โครงการเร่งด่วนเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบ

โปรดบันทึกยอดคงเหลือของวัคซีน dT Vaccine 10 doses/vial ในโครงการวัคซีน "EPI นักเรียนและรณรงค์" โดยใช้ username ที่ขึ้นต้นด้วย "E" แยกเป็นวัคซีนที่เหลือจากการรณรงค์นักเรียน และวัคซีนที่ใช้ใน Routine ตั้งแต่วันที่ 8-13 พ.ย. 2555 ทุกวัน เพื่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ประกาศเรื่องการจัดสรรวัคซีนในเขต สคร. 1-11

สำหรับหน่วยบริการในเขต สคร. 1-11 และกทม. ที่จัดการรณรงค์ในวันที่ 13 พ.ย. 55 จะได้รับวัคซีนที่หมดอายุในวันที่ 30 พ.ย. 55 เป็นจำนวนประมาณร้อยละ 90 ของจำนวนวัคซีนที่ได้รับอนุมัติ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางกระจาย OPV ปี 2555

 • การเบิกจ่ายและประมาณการจำนวนวัคซีนที่ใช้ในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ()
 • ประมาณการวัคซีนโปลิโอที่ต้องใช้ในการรณรงค์ ()

ประกาศเนื่องจากมีการแก้ไขปริมาณจัดสรร OPV

เนื่องจากมีการแก้ไขปริมาณจัดสรร OPV ประกอบกับองค์การเภสัชกรรมต้องเร่งส่งวัคซีนไข้หวัดประจำปี 55 ภายในเดือน พฤษภาคม ดังนั้นวัคซีนรณรงค์สำหรับนักเรียนจะนำส่งถึงท่านตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 และหากท่านต้องการวัคซีนก่อนโปรดแจ้งผ่าน vmi@gpo.or.th

เอกสารแนวทางและข้อมูลยอดจัดสรรวัคซีนนักเรียน ปี 2555

 • เอกสารแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปี 2555 ()
 • เอกสารข้อมูลยอดจัดสรรวัคซีนนักเรียน ปี 2555 (ฉบับแก้ไข) ()

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการลงรับวัคซีน ของโครงการ EPI นักเรียนและรณรงค์

 • เอกสารแจ้งวัคซีนโครงการนักเรียนของ สปสช. ()
 • เอกสารแจ้งแนวทางปฎิบัติเพิ่มเติมจากองค์การเภสัชกรรม ()
 • ปริมาณจัดสรรวัคซีนนักเรียน (ปรับยอด BCG แล้ว) ()
 • แบบเบิกวัคซีนนักเรียนเพิ่มเติม ()

ขั้นตอนการขอเบิก OPV รณรงค์

 1. หน่วยบริการบันทึกเบิกงวด 1 โดยกำหนดจำนวนของเด็กในกลุ่มเป้าหมาย
 2. กรม คร. โดยสำนักโรคติดต่อฯ อนุมัติการเบิกวัคซีน OPV
 3. เมื่อกรม คร. อนุมัติ ระบบจะแจ้งให้เภสัชกรทราบทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ในระบบ VMI
 4. อภ.ส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ
 5. หน่วยบริการเข้ามาบันทึกรับยาในระบบ VMI
 6. หน่วยบริการบันทึกเบิกงวด 2 (ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2-5)
 7. สุดท้ายหน่วยบริการบันทึกยอดคงเหลือของ OPV เพื่อปิดระบบการรณรงค์
 8. หน่วยบริการนำยอดคงเหลือไปบันทึกรวมในโครงการ EPI-Routine