สปสช. EPI นักเรียนและรณรงค์

doctor

แจ้งการคีย์เบิกวัคซีน HPV

ขยายเวลาการคีย์เบิกวัคซีน HPV ตั้งแต่ 10 พ.ค. 66 - 15 มิ.ย. 66 สำหรับ นักเรียนหญิงไทยป.5 ปีการศึกษา 2563 , 2564 และ 2566

email

แจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปี 2565

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2565

 • แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2565 ()
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียน สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI โดยสปสช.เขตเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ หน่วยสามารถบันทึกความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 ()
 • เปิดเมนู HPV ใน EPI นักเรียน ให้หน่วยบริการคีย์เข็มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธ.ค. 65 (สปสช.ชะลอการเบิกวัคซีน) โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะปิดเมนูการบันทึกเบิกวัคซีนรายการอื่นชั่วคราว
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียน HPV ()
 • ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน HPV เข็ม1 สำหรับนักเรียนหญิงไทย ป.5 ปีการศึกษา 2565 (ปีปัจจุบัน) ตามจำนวนที่สปสช.อนุมัติ ()
email

แจ้งยกเลิกการส่ง SMS

องค์การเภสัชกรรมเปลี่ยนการแจ้งเตือนผ่าน SMS มาใช้การแจ้งเตือนผ่าน Email หากท่านประสงค์รับข้อมูลแจ้งเตือน ท่านสามารถกรอก Email เพื่อรับการแจ้งเตือนได้ที่เมนู Email Subscription

vac

กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือเร่งรัดการให้วัคซีนนักเรียนประจำปี 2564

กรมควบคุมโรค ขอส่งหนังสือขอความร่วมมือเร่งรัดการให้วัคซีนนักเรียนประจำปี 2564 ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงเตรียมตู้เย็นเก็บวัคซีนรองรับการจัดส่งวัคซีน และจัดบริการฉีดวัคซีน กำหนดวันและสถานที่ให้บริการในช่วง ม.ค.-ก.พ.65 ก่อนที่จะปิดการเรียน

 • หนังสือเร่งรัดการให้วัคซีนนักเรียน (ส่งสสจ.) ()
 • หนังสือเร่งรัดการให้วัคซีนนักเรียน (ส่งกทม.) ()

แจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปี 2564

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2564

 • แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2564 ()
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียน สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI โดยสปสช.เขตเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ หน่วยสามารถบันทึกความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ()

แจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปี 2563

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2563

 • แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2563 ()
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียน สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI โดยสปสช.เขตเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ หน่วยสามารถบันทึกความต้องการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ()

แจ้งแผนจัดส่ง HPV

นักเรียนหญิงป.5 และจำนวนอนุมัติ เขต1-4 และ 8-13 ทั้งนี้ จังหวัดในเขต 2-4 ที่มีแผนส่งตั้งแต่ 17 ก.ย. 61 เป็นต้นไป อาจมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอวัคซีนเข้าสต๊อก VMI เพิ่มเติม ()

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI

ปีงบประมาณ 2561 โดยหน่วยบริการสามารถบันทึกความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561

 • หนังสือแจ้งจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ()
 • แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2561 ()
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนเฉพาะ HPV สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI () บันทึกความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 61 - 15 ก.ค. 61 โดยสปสช.ส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติในภาพรวมระดับประเทศ
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนรายการอื่นๆนอกเหนือจาก HPV สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI () โดยสปสช.เขตเป็นผู้อนุมัติ

หน่วยบริการสามารถคีย์เบิกวัคซีน HPV เข็ม 1

โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนรายการอื่นๆนอกเหนือจาก HPV สำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI ()

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปีงบประมาณ 2559

โดยหน่วยบริการสามารถบันทึกความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

 • หนังสือแจ้งจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ()
 • แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2559 ()
 • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI ()
 • แจ้งแนวทางวัคซีนนักเรียนเพิ่มเติม วัคซีน MR ()

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปีงบประมาณ 2558

หนังสือแจ้งจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ()

เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปีงบประมาณ 2557

 • เอกสารแนวทางการดำเนินการวัคซีน 2557 ()
 • เอกสารเบิกวัคซีนนักเรียนเพิ่มเติม ปี 2557 ()

โครงการเร่งด่วนเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบ

โปรดบันทึกยอดคงเหลือของวัคซีน dT Vaccine 10 doses/vial ในโครงการวัคซีน "EPI นักเรียนและรณรงค์" โดยใช้ username ที่ขึ้นต้นด้วย "E" แยกเป็นวัคซีนที่เหลือจากการรณรงค์นักเรียน และวัคซีนที่ใช้ใน Routine ตั้งแต่วันที่ 8-13 พ.ย. 2555 ทุกวัน เพื่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ประกาศเรื่องการจัดสรรวัคซีนในเขต สคร. 1-11

สำหรับหน่วยบริการในเขต สคร. 1-11 และกทม. ที่จัดการรณรงค์ในวันที่ 13 พ.ย. 55 จะได้รับวัคซีนที่หมดอายุในวันที่ 30 พ.ย. 55 เป็นจำนวนประมาณร้อยละ 90 ของจำนวนวัคซีนที่ได้รับอนุมัติ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางกระจาย OPV ปี 2555

 • การเบิกจ่ายและประมาณการจำนวนวัคซีนที่ใช้ในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ()
 • ประมาณการวัคซีนโปลิโอที่ต้องใช้ในการรณรงค์ ()

ประกาศเนื่องจากมีการแก้ไขปริมาณจัดสรร OPV

เนื่องจากมีการแก้ไขปริมาณจัดสรร OPV ประกอบกับองค์การเภสัชกรรมต้องเร่งส่งวัคซีนไข้หวัดประจำปี 55 ภายในเดือน พฤษภาคม ดังนั้นวัคซีนรณรงค์สำหรับนักเรียนจะนำส่งถึงท่านตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 และหากท่านต้องการวัคซีนก่อนโปรดแจ้งผ่าน vmi@gpo.or.th

เอกสารแนวทางและข้อมูลยอดจัดสรรวัคซีนนักเรียน ปี 2555

 • เอกสารแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียน ปี 2555 ()
 • เอกสารข้อมูลยอดจัดสรรวัคซีนนักเรียน ปี 2555 (ฉบับแก้ไข) ()

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการลงรับวัคซีน ของโครงการ EPI นักเรียนและรณรงค์

 • เอกสารแจ้งวัคซีนโครงการนักเรียนของ สปสช. ()
 • เอกสารแจ้งแนวทางปฎิบัติเพิ่มเติมจากองค์การเภสัชกรรม ()
 • ปริมาณจัดสรรวัคซีนนักเรียน (ปรับยอด BCG แล้ว) ()
 • แบบเบิกวัคซีนนักเรียนเพิ่มเติม ()

ขั้นตอนการขอเบิก OPV รณรงค์

 1. หน่วยบริการบันทึกเบิกงวด 1 โดยกำหนดจำนวนของเด็กในกลุ่มเป้าหมาย
 2. กรม คร. โดยสำนักโรคติดต่อฯ อนุมัติการเบิกวัคซีน OPV
 3. เมื่อกรม คร. อนุมัติ ระบบจะแจ้งให้เภสัชกรทราบทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ในระบบ VMI
 4. อภ.ส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ
 5. หน่วยบริการเข้ามาบันทึกรับยาในระบบ VMI
 6. หน่วยบริการบันทึกเบิกงวด 2 (ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2-5)
 7. สุดท้ายหน่วยบริการบันทึกยอดคงเหลือของ OPV เพื่อปิดระบบการรณรงค์
 8. หน่วยบริการนำยอดคงเหลือไปบันทึกรวมในโครงการ EPI-Routine