สปสช. Rabies Vaccine

drug sorting

ประมาณการวันจัดส่ง Rabies Vaccine จากยอดจัดสรรคงเหลือจากปีงบประมาณ 2563

ประมาณการวันจัดส่ง Rabies Vaccine จากยอดจัดสรรคงเหลือจากปีงบประมาณ 2563 โดยเริ่มส่งถึงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 64 (สูงสุด 1,500 ขวด/รอบ) ทั้งนี้ ยอดจัดสรรส่วนที่เหลือจะจัดส่งในรอบถัดไป ช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 65

 1. หนังสือแจ้งแผนการจัดสรรวัคซีน สปสช. 6.70/31302 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64 ()
 2. ประมาณการวันจัดส่ง Rabies vaccine อัพเดต 7 มี.ค. 65 ()
  • รอบแรก วัคซีนจะหมดอายุช่วง เดือน ก.ค.-ส.ค. 2565
  • รอบ 2 ที่ส่ง วัคซีนจะหมดอายุ ช่วงเดือน ม.ค. 2566
  • รอบ 3 ที่ส่ง วัคซีนจะหมดอายุ ช่วงเดือน มิ.ย. 2566
vaccine hand

ประมาณการวันจัดส่งวัคซีนตามผลงานการให้บริการ (1 กรกฎาคม 2562 - 25 กันยายน 2563)

 1. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ครั้งที่ 1 ()
 2. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ครั้งที่ 2 ()
 3. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ครั้งที่ 3 ()
dog fight

ประมาณการวันจัดส่งวัคซีนตามผลงานการให้บริการ (1 กรกฎาคม 2562 - 30 เมษายน 2563)

 1. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ตามยอดจัดส่งวัคซีนตามผลงานการให้บริการ (servdate) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 (หักลบจำนวนที่จัดส่งแล้ว) () ครั้งที่ 1
 2. รายละเอียดที่มาของยอดจัดส่ง ()
 3. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ครั้งที่ 2 ()
 4. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ครั้งที่ 3 ()
 5. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ครั้งที่ 4 ()
 6. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ครั้งที่ 5 ()

ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน

ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ตามยอดจัดส่งวัคซีนตามผลงานที่ส่งผ่านโปรแกรม eClaim STM6211 (ก.ค.-พ.ย. 62) และ STM6212(ผลงาน 1 ธ.ค.-31 ธ.ค. 62) ตามผลการให้บริการที่จัดส่งผ่านโปรแกรม eclaim และ OPBKK ในเขต 13 กทม ()

ยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า initial stock ปีงบประมาณ 2563

ยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า initial stock ปีงบประมาณ 2563 ()

ยอดจัดส่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามยอด e-claim รอบ 1 ก.ค. 62- 30 ก.ย. 62

ยอดจัดส่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามยอด e-claim รอบ 1 ก.ค. 62- 30 ก.ย. 62 ()

ตารางสรุปยอดจัดส่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารอบเดือน สิงหาคม 2562

ตารางสรุปยอดจัดส่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารอบเดือน สิงหาคม 2562 ()

speeda

ข้อมูลโครงการ Rabies Vaccine สปสช.

ข้อมูลโครงการ Rabies Vaccine สปสช.

 1. แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 ()
 2. ตารางสรุปยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (Initial stock) รายหน่วยบริการ ()
 3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ และรหัส TMT บ. องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ ()
 4. รูปแบบผลิตภัณฑ์ และรหัส TMT บ. ไบโอวาลิส ()