สปสช. Rabies Vaccine

dog fight

ประมาณการวันจัดส่งวัคซีนตามผลงานการให้บริการ (1 กรกฎาคม 2562 - 30 เมษายน 2563)

  1. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ตามยอดจัดส่งวัคซีนตามผลงานการให้บริการ (servdate) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 (หักลบจำนวนที่จัดส่งแล้ว) () ครั้งที่ 1
  2. รายละเอียดที่มาของยอดจัดส่ง ()
  3. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ครั้งที่ 2 ()
  4. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ครั้งที่ 3 ()
  5. ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ครั้งที่ 4 ()

ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน

ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ตามยอดจัดส่งวัคซีนตามผลงานที่ส่งผ่านโปรแกรม eClaim STM6211 (ก.ค.-พ.ย. 62) และ STM6212(ผลงาน 1 ธ.ค.-31 ธ.ค. 62) ตามผลการให้บริการที่จัดส่งผ่านโปรแกรม eclaim และ OPBKK ในเขต 13 กทม ()

ยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า initial stock ปีงบประมาณ 2563

ยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า initial stock ปีงบประมาณ 2563 ()

ยอดจัดส่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามยอด e-claim รอบ 1 ก.ค. 62- 30 ก.ย. 62

ยอดจัดส่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามยอด e-claim รอบ 1 ก.ค. 62- 30 ก.ย. 62 ()

ตารางสรุปยอดจัดส่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารอบเดือน สิงหาคม 2562

ตารางสรุปยอดจัดส่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารอบเดือน สิงหาคม 2562 ()

speeda

ข้อมูลโครงการ Rabies Vaccine สปสช.

ข้อมูลโครงการ Rabies Vaccine สปสช.

  1. แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 ()
  2. ตารางสรุปยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (Initial stock) รายหน่วยบริการ ()
  3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ และรหัส TMT บ. องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ ()
  4. รูปแบบผลิตภัณฑ์ และรหัส TMT บ. ไบโอวาลิส ()