กรม คร. NAPHA Extension

การส่งยา 2 ช่องทาง

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จะมีการส่งยา 2 ช่องทางคือ ส่งโดยองค์การเภสัชกรรม และจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

FDC_Co-bottle

แจ้งรูปแบบยา FDC

แจ้งรูปแบบยา FDC (Zidovudine 300 mg / Lamivudine 150 mg + Efavirenz 600 mg) Co-Bottle

แจ้งรายการยาที่มีสนับสนุนในโครงการ

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขอแจ้งรายการยาที่มีสนับสนุนในโครงการ สำหรับปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

 1. เปลี่ยนรายการยาจาก Nevirapine 200 mg เป็นยา Efavirenz 600 mg เมื่อยา Nevirapine 200 mg หมดสต๊อค โดยหน่วยบริการสามารถปรับรายการยาได้ที่ FM3 ของ NAPHA Extension
 2. เพิ่มรายการยาต้านไวรัส FDC (Zidovudine 300 mg / Lamivudine 150 mg / Efavirenz 600 mg (Co-bottle) โดยหน่วยบริการสามารถเบิกยา FDC ได้โดยตรงผ่านสำนักโรคเอดส์ฯ ตามแบบฟอร์ม ()
 3. รายการยาอื่นที่มีสนับสนุน (ยังคงเบิกผ่านระบบ VMI) ได้แก่ - Zidovudine 100 mg 100 Capsules - Lamivudine 150 mg 60 Tablets - Tenofovir 300 mg 30 Tablets - Efavirenz 600 mg 30 Tablets - Lopinavir 100 mg / Ritonavir 25 mg 60 Tablets

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเบิกจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ต่อไป

การวิเคราะห์ยา Zidovudine ๑๐๐ mg ในโครงการ NAPHA EXTENSION

เนื่องจากเอกสารการวิเคราะห์คุณภาพ (Certificate of Analysis) ยา Zidovudine ๑๐๐ mg ที่แตกต่างกันตรงอักษร A ตาม lot

 • ZC๑๐๑๔๐๐๒-A
 • ZC๑๐๑๔๐๐๗-A
 • ZC๑๐๑๔๐๐๙-A
 • ZC๑๐๑๔๐๑๑-A
 • ZC๑๐๑๔๐๑๓-A
 • ZC๑๐๑๔๐๑๕-A
 • ZC๑๐๑๔๐๑๖-A
 • ZC๑๐๑๔๐๑๗-A
 • ZC๑๐๑๔๐๑๘-A

อักษรดังกล่าวที่ปรากฎเป็นสัญลักษณ์ของสายการผลิตในโรงงาน (Plant ผลิต) เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิตของโรงงานเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและวิเคราะห์คุณภาพแต่อย่างใด จึงขอยืนยันความถูกต้องของการวิเคราะห์ยา lot ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อทราบ

เอกสารโครงการ

 • ใบสมัครการเบิกยาต้านไวรัสโครงการ NAPHA EXTENSION ผ่านระบบ VMI ()
 • แบบฟอร์มขอปรับปรุงรายละเอียดการเบิกยาต้านไวรัสโครงการ NAPHA EXTENSION ผ่านระบบ VMI ()
 • คู่มือการเบิกยาต้านไวรัสโครงการ NAPHA EXTENSION ผ่านระบบ VMI ()
 • รายละเอียดโครงการ NAPHA EXTENSION ผ่านระบบ VMI ()

หนังสือแจ้งแนวทางการรักษา

หนังสือแจ้งแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โครงการ Napha Extension ()