กรม คร. ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคอุบัติใหม่

ยอดจัดสรรวัคซีนบุคคลากร ปี 2557

ยอดจัดสรรวัคซีนบุคคลากร ปี 2557 (หน่วยบริการสามารถบริหารจัดการได้ตามเหมาะสม) แบ่งส่ง 2 รอบรอบแรก ภายใน 30 เมษายน 57 รอบที่ 2 ภายใน 30 มิถุนายน 57 ()

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในบางพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการสำหรับ โครงการ VMI ยา Oseltamivir ให้มีประสิทธิภาพในกำกับติดตาม และประเมินผลได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ขอความร่วมมือ รพ., สสจ. และ สคร. ทุกแห่ง โปรดบันทึกรายงานสินค้าคงคลัง และรายงานการจ่ายยา Oseltamivir ทุกความแรงในระบบ VMI โดยใช้ Username ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร "F" อย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง โดยเริ่มภายใน 24 มี.ค. นี้ (การจ่ายยาสามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้โดยกำหนดวันที่เป็นวันในอดีต)
 2. การกระจาย Oseltamivir จะนำส่งให้เฉพาะ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค (สคร.) ทั้ง 12 เขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศเท่านั้น โดยหน่วยบริการสามารถติดต่อขอรับยาจาก สสจ. หรือ สคร. เขตของท่าน
 3. การส่งยาไปยัง สคร. และ สสจ. องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการส่งให้ตามปริมาณจัดสรรที่ได้รับจากกรมควบคุมโรค
 4. หน่วยบริการภาคเอกชน โปรดจัดหายาโดยตรงจากองค์การเภสัชกรรม

ยอดจัดสรรวัคซีนบุคคลากร ปี 2557

แจ้งข้อมูลสําหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสําหรับบุคคลากร(ทางการแพทย์) ประจําปี 2556 โปรดศึกษาจากเอกสารดังนี้

 1. ปริมาณจัดสรรวัคซีนตามสถานบริการปี 2556 ()
 2. หนังสือนำส่ง ของปี 2556 ()

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ VMI ของหน่วยบริการ ()

Oseltamivir

ขณะนี้หน่วยบริการสามารถเบิกยา Oseltamivir ทั้ง 3 ความแรง ได้แก่ 30 mg, 45 mg และ 75 mg ผ่านระบบ VMI ได้ตามปกติแล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

Zanamivir Inhaler

หนังสือแจ้งจากกรมควบคุมโรค และปริมาณการจัดสรร Zanamivir Inhaler ให้แก่สถานบริการเป้าหมาย ()

หน่วยบริการที่ต้องการเบิกยา Oseltamivir

หน่วยบริการที่ต้องการเบิกยา Oseltamivir 75 mg. เกินกว่ายอดปกติที่เคยได้รับ หรือเบิก Oseltamivir 30,45 mg. เพิ่มเติม ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ดำเนินการเบิกจากฝ่ายควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 2. กรณีที่ สสจ. ไม่มีให้ ให้ติดต่อเบิกจาก สคร. ประจำเขตของท่าน
 3. กรณีที่ สสจ. และ สคร. ไม่มีสำรอง โปรดติดต่อ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 02-590-3159 หรือ คุณวีณา 081-823-5943

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

โครงการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ให้องค์การเภสัชกรรมกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้หน่วยบริการ โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ดังนี้

 1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (FLU1) หน่วยบริการไม่ต้องบันทึกรับยาในระบบ
 2. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนทั่วไป (FLU5) หน่วยบริการต้องเข้ามาบันทึกรับยาในระบบ VMI (username ขึ้นต้นด้วย Txxxxxxxx)

ทั้ง 2 โครงการ หน่วยบริการต้องบันทึกยอดคงเหลือทุกวันศุกร์จนกว่าวัคซีนจะหมด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

Oseltamivir เป็นการส่งครั้งเดียว

สำหรับรายการยา Oseltamivir ทั้ง 2 รายการดังนี้

 1. 110216930121 Oseltamivir 45 mg 10's (GPO-A-FLU)
 2. 110216930131 Oseltamivir 30 mg 10's (GPO-A-FLU)
เป็นการส่งครั้งเดียว ไม่มีการส่งเพิ่ม เมื่อต่ำกว่า ROP จนกว่าจะมีการแจ้งจากกรมควบคุมโรค หากต้องการใช้ยาเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สคร เขต เพื่อขอรับยาสนับสนุน

เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ของโรค

เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ของโรค ที่อาจมีการระบาดใหม่ องค์การเภสัชกรรมจึงขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลและหน่วยงานทุกแห่ง กรุณาบันทึกยอดจ่ายยา OSELTAMIVIR ให้ทันวันต่อวัน เพื่อรวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทราบการใช้ยาทั่วประเทศทุกวัน

เริ่มบันทึกตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

หน่วยงานทุกแห่งต้องบันทึกการจ่ายยาทุกวัน หากไม่มีการจ่ายให้บันทึกเป็นศูนย์(0)

คู่มือการบริหารโครงการ

คู่มือการบริหารโครงการ ()

การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง

 1. บันทึกยอดจ่ายยา
 2. บันทึก Inventory (ยอดคงเหลือ) ของยา Oseltamivir ให้ทันวันต่อวัน เพื่อรวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทราบการใช้ยาทั่วประเทศทุกวัน (ก่อน 18.00 น.) เริ่มบันทึกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป