กรม คร. EPI3 VMI-กรมควบคุมโรค

Manual MR 65

คู่มือและแนวทางการบันทึกความต้องการเบิกวัคซีน MR

คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีน MR นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการ ในระบบ VMI กรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565 ()

email

แจ้งยกเลิกการส่ง SMS

องค์การเภสัชกรรมเปลี่ยนการแจ้งเตือนผ่าน SMS มาใช้การแจ้งเตือนผ่าน Email หากท่านประสงค์รับข้อมูลแจ้งเตือน ท่านสามารถกรอก Email เพื่อรับการแจ้งเตือนได้ที่เมนู Email Subscription

vaccine vial

คู่มือและแนวทางการบันทึกความต้องการเบิกวัคซีน MR

  • คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีน MR นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการ ในระบบ VMI กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2564 ()
  • แนวทางการให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ()

แนวทางการให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน

แนวทางการให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ()