กรม คร. EPI3 VMI-กรมควบคุมโรค

แนวทางการให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน

แนวทางการให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ()

คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีน MR

คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีน MR นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการ ในระบบ VMI กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562 หน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 62 เป็นต้นไป ()