สปสช. วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีน H1N1

gc-flu

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2567

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2567 จะเริ่มกระจายให้หน่วยบริการตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 67 เป็นต้นไป หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้

 • แผนการจัดส่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด Single dose รอบ 1 ตามการจัดสรร ()
effa200mg

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2563

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2563 จะเริ่มกระจายให้หน่วยบริการตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 63 เป็นต้นไป หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้

 1. แนวทางการบริหารการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563 ()
 2. แผนการจัดส่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ส่วนภูมิภาค ชนิด Single dose งวด 1 ตามการจัดสรร ()
 3. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีนชนิด single dose ()
 4. แผนการจัดส่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ส่วนภูมิภาค ชนิด multiple dose งวด 2 ตามการจัดสรร ()
 5. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีนชนิด multiple dose ()
 6. แผนการจัดส่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชนิด Single dose งวด 3 ตามการจัดสรร ()
influvac2019

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2562

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2562 จะเริ่มกระจายให้หน่วยบริการตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 62 หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้

 1. แนวทางการบริหารการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 ()
 2. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2562 และแผนการจัดส่ง ()
 3. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีนชนิด single dose ()
 4. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีนชนิด multiple dose ()
influvac2018

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2561

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2561 เริ่มกระจายให้หน่วยบริการแล้ว หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้

 1. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2561 และแผนการจัดส่ง Single dose งวดแรก ()
 2. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด single dose ()
 3. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด multiple doses ()
influvac2017

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2560

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2560 เริ่มกระจายให้หน่วยบริการในช่วงเดือนพ.ค. หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้

 1. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2560 ()
 2. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด single dose ()
 3. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด multiple doses ()
 4. เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน ()
 5. แบบคัดกรองผู้มารับบริการก่อนให้วัคซีน ()
influenza2016

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2559

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2559 เริ่มกระจายให้หน่วยบริการแล้ว หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้

 1. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2559 ()
 2. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด single dose ()
 3. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด multiple doses ()
influenza2015

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2558

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2558 เริ่มกระจายให้หน่วยบริการแล้ว หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้

 1. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2558 ()
 2. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด single dose ()

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2557

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2557 เริ่มกระจายให้หน่วยบริการแล้ว หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้

 1. ยอดจัดสรรวัคซีนประชาชน ปี 2557 กระจายถึงหน่วยบริการภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ()

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2556

ขณะนี้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เริ่มกระจายให้หน่วยบริการแล้ว โดยจะส่งถึงท่านภายใน 23 พฤษภาคม 2556 โดยขอให้หน่วยบริการโปรดศึกษาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆจากเอกสาร ได้ดังนี้

 1. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับส่วนภูมิภาค ()
 2. หนังสือนำส่งวัคซีนประจำปี 2556 ()
 3. แผนการจัดส่งวัคซีนประจำปี 2556 ()
 4. กำหนดการจัดส่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2556 ให้หน่วยบริการรายจังหวัด ()
 5. เอกสารกำกับการใช้วัคซีน และข้อมูลวัคซีน ()

กรณีหน่วยบริการมีความประสงค์ติดตามหรือตรวจสอบการส่งมอบวัคซีน ติดต่อได้ดังนี้

 1. โปรดติดตามจากองค์การเภสัชกรรมเป็นลำดับแรก หน่วยงานกระจายวัคซีน เบอร์ติดต่อ 02-2038976, 02-2038957 , 081-817-8407
 2. ในกรณีมีความประสงค์ติดตามที่บริษัทขนส่งให้แจ้งดังนี้
  • "ต้องการติดตามวัคซีนองค์การฯ-สปสช. โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (FLU-5) ของร.พ. ....................." เบอร์ติดต่อส่วนกลาง เบอร์ 02-682-3101 ต่อ 0 และ 02-312-8752-6 ต่อ 100, 142 และบริษัทฯจะประสานงานภายในและติดต่อกลับท่านโดยด่วน
 3. เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่บริษัทฯขนส่งผู้รับผิดชอบ
  • คุณ พัชรี 086-655-9794
  • คุณ เขมทัต 081-358-2146

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ให้องค์การเภสัชกรรมกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้หน่วยบริการ โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ดังนี้

 1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (FLU1) หน่วยบริการไม่ต้องบันทึกรับยาในระบบ
 2. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนทั่วไป (FLU5) หน่วยบริการต้องเข้ามาบันทึกรับยาในระบบ VMI (username ขึ้นต้นด้วย Txxxxxxxx) ทั้ง 2 โครงการ หน่วยบริการต้องบันทึกยอดคงเหลือทุกวันศุกร์จนกว่าวัคซีนจะหมด

เอกสารเกี่ยวกับ Vaccine H1N1

หนังสือนำส่ง

 1. จากกระทรวงสาธารณสุข ()
 2. จากองค์การเภสัชกรรม ()

Lot Release

 1. E5710-1 ()
 2. E5937-1 ()
 3. E7131-1 ()
 4. E7132-1 ()
 5. E7133-1 ()

เอกสารกำกับยา

 1. ฉบับภาษาไทย ()

ทะเบียน อย. 1C 1/2553 (NBC)

 1. โปรดรายงานยอดคงเหลือของวัคซีน ผ่านระบบ VMI ทุกวันศุกร์

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย Vaccine H1N1 รร.มิราเคิลแกรนด์ 9 ธันวาคม 2552 ()

ขอข้อมูลเพื่อขึ้นระบบ VMI

โปรดให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อขึ้นระบบ VMI () ()

เอกสารการประชุม วันที่ 20 - 21 เมษายน 2552

เอกสารการประชุม วันที่ 20 - 21 เมษายน 2552 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรมแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

 1. โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2552 (นโยบาย) ()
 2. การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย (นพ.วิทิต อรรถเวชกุล) () ()
 3. โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2552 (พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ) () ()
 4. การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นพ.จักรกริช โง้วศิริ) ()
 5. แนวทางการดำเนินงาน (คู่มือ) ()
 6. การเบิกวัคซีนในระบบ VMI () ()
 7. Vaccines and Cold chain system (ภญ.ศิริรัตน์ เตชะธวัช) () ()
 8. แผนการดำเนินการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังการได้รับวัคซีน ()
 9. การจัดคลินิกบริการ (เอมอร ราษฎร์จำเริญสุข) () ()
 10. คณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลโครงการ (นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์) ()

คู่มือการบันทึกข้อมูลคงคลัง

คู่มือการบันทึกข้อมูลคงคลัง การบันทึกรับและการกำกับติดตามการบริหารวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม ()