สปสช. ยาต้านวัณโรค

form

แบบฟอร์มแจ้งคืน/แลกเปลี่ยนยา

แบบฟอร์มแจ้งคืน/แลกเปลี่ยนยาโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ และยาต้านวัณโรค และเงื่อนไขการพิจารณารับคืน/แลกเปลี่ยน ฉบับปรับปรุง 11 มกราคม 2566 ()

MACOX-PLUS300

ขอยกเลิกยารายการที่ 23 RIFINAH 300 MG. ขนาดบรรจุ 60's

ขอยกเลิกยารายการที่ 23 RIFINAH 300 MG. ขนาดบรรจุ 60's โดยขอให้หน่วยบริการใช้ยาที่เบิกไปแล้วจนกว่าจะหมด และได้เพิ่มรายการยาทดแทน คือ MACOX-PLUS 300 (RIFAMPICIN 300 MG, ISONIAZID 150 MG TABLETS) ขนาดบรรจุ 10x10's ทั้งนี้ หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มรายการยาได้ที่เมนู "FM3 ของ TB" และเบิกยาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รูปผลิตภัณฑ์ และ เม็ดยา )

Forecox-Trac-Tablet

ปรับปรุงยาในโครงการยาต้านวัณโรค

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ปรับปรุงยาในโครงการยาต้านวัณโรค โดย

 1. ขอยกเลิกยารายการที่ 15 RIMSTART4-FDC TABLET 3x10's และรายการที่ 16 RIFAFOUR e-275 TABLET 14x6's โดยขอให้หน่วยบริการใช้ยาที่เบิกไปแล้วจนกว่าจะหมด
 2. เพิ่มรายการยาทดแทน จำนวน 1 รายการ คือ รายการที่ 26 FORECOX-TRAC TABLETS 6x28's หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มรายการยาได้ที่เมนู "FM3 ของ TB" และเบิกยาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ()

แจ้งการปรับระบบการกระจายยาต้านวัณโรค

องค์การเภสัชกรรม ขอแจ้งการปรับระบบการกระจายยาต้านวัณโรคในระบบ VMI ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการพัฒนาระบบการกระจายยาต้านวัณโรคผ่านระบบ VMI ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกยาต้านวัณโรค จากการบันทึกข้อมูลในระบบ TB Data Hub ซึ่งจากเดิมหน่วยบริการสามารถกำหนดปริมาณการเบิกยาต้านวัณโรคทุกรายการได้ด้วยตนเองนั้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์ที่จะควบคุมการเบิก ยาต้านวัณโรคให้สามารถเบิกได้ตามข้อมูลที่บันทึกในระบบ TB Data Hub เท่านั้น จำนวน 5 รายการ ได้แก่

 1. Ethionamide 250 mg
 2. Para-Amino Salicylic Acid (PAS) 1000 mg
 3. Cycloserin 250 mg
 4. Kanamycin Injection 1000 mg
 5. Streptomycin Sulfate Injection 1000 mg

เพิ่มรายการยา Levofloxacin

สปสช. ขอแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันได้มีการเพิ่มรายการยา Levofloxacin 500 mg (10x10’s) สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว โดยสามารถปรับ FM3 เพื่อสำรองยา และเบิกผ่าน VMI

ปรับเปลี่ยนแนวทางการเบิกยาวัณโรคสูตรดื้อยา

สปสช. จะทำการควบคุม และปรับเปลี่ยนแนวทางการเบิกยาวัณโรคสูตรดื้อยาของหน่วยบริการ ของปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป โดยหน่วยบริการสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

 1. หนังสือแจ้งควบคุมยาวัณโรคสูตรดื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2557 ()
 2. แนวทางการเบิกยาวัณโรคสูตรดื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2557 ()
 3. คู่มือเบิกยาวัณโรคใน VMI ประจำปีงบประมาณ 2557 ()

คู่มือการใช้งานระบบจัดการยาต้านวัณโรค

หน่วยบริการสามารถคู่มือการใช้งานระบบจัดการยาต้านวัณโรค ()

ร่วมทดสอบระบบ VMI - TB Data HUB

สปสช. ขอให้หน่วยบริการบันทึกการใช้ยา TB ผ่านโปรแกรม TB Data Hub by Individual Record ให้เป็นปัจจุบัน เพราะตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป องค์การฯจะปรับหน้าการเบิกยา ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณการจ่ายยาของหน่วยบริการ จาก TB Data Hub เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายยา TB และจะมีการควบคุมปริมาณการเบิกจ่ายตามข้อมูลจาก TB Data Hub ในยากลุ่ม Second Line ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ซึ่งหน่วยบริการสามารถเข้าทดสอบใช้งานระบบจัดการยาต้านวัณโรค ได้ที่นี่ โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับโครงการวัณโรค สปสช. (NTP1) ระบบเดิม Download คู่มือการเข้าระบบ ()

แจ้งการ check stock ยาต้านวัณโรค

องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการ Check Stock ยาต้านวัณโรคในวันที่ 13 กันยายน 2556 จึงขอแจ้งให้ทราบว่าหากหน่วยบริการใดมีความประสงค์ที่จะรับยาภายในวันที่ 13 กันยายน 2556 ขอให้ทำการคีย์เบิกยาผ่านระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 กันยายน 2556 สำหรับลูกค้าที่คีย์เบิกยาหลังจากวันที่กำหนดไว้องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการจัดส่งยาให้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

เอกสารแนวทางปฎิบัติกรณียาวัณโรค Rifinah 300 ขาดคลังชั่วคราว

สำเนาหนังสือเวียน "เอกสารแนวทางปฎิบัติกรณียาวัณโรค Rifinah 300 ขาดคลังชั่วคราว" สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช 18.7/ ว.0003 ลวท. 20 มกราคม 2555 ()

ปรับปรุงรายการยาในโครงการวัณโรค

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ปรับปรุงรายการยาในโครงการวัณโรค โดย ()

 1. ยกเลิกยารายการที่ 14 RIMACTAZID ออกจากการเบิกยาในโครงการวัณโรค โดยขอให้หน่วยบริการใช้ยาที่เบิกไปแล้วจนกว่าจะหมด
 2. เพิ่มรายการยาใหม่เข้าสู่โครงการฯ จำนวน 2 รายการ คือ
  • รายการที่ 23) RIFINAH 300 mg. (60 Cap.) ประกอบด้วย Rifampicin 300 mg. + INH 150 mg. (ดำเนินการเข้าระบบ VMI เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553) เบิกยาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • รายการที่ 24) RIFINAH 150 mg. (100 Cap.) ประกอบด้วย Rifampicin 150 mg. + INH 100 mg. (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ยังไม่มีกำหนดเข้าคลัง) หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มรายการยาได้ที่เมนู "FM3 ของ TB"

ยกเลิกยารายการที่ 14 RIMACTAZID

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอยกเลิกยารายการที่ 14) RIMACTAZID ออกจากการเบิกยาในโครงการวัณโรค โดยขอให้หน่วยบริการใช้ยาที่เบิกไปแล้วจนกว่าจะหมด และเพิ่มรายการยาทดแทนจำนวน 1 รายการ คือ รายการที่ 23) RIFINAH 300 mg. (Rifampicin 300 mg., Isoniazid 150 mg.) 60 Cap. หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มรายการยาได้ที่เมนู "FM3 ของ TB" และเบิกยาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ()

สำเนาหนังสือเวียน

สำเนาหนังสือเวียน "การสนับสนุนยารักษาวัณโรคสำหรับเด็กและวิธีการใช้ยารักษาโรคชนิดรวมเม็ด" สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ที่ สธ 0438.6/ว.298 ลว 9 มี.ค.2553 ()

คู่มือการปรับ FM3 ทาง Internet

คู่มือการปรับ FM3 ทาง Internet ()

ปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา (FM3)

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา (FM3) ในโครงการยาวัณโรคผ่านระบบ VMI และเมื่อยืนยันข้อมูลในระบบแล้ว จะสามารถเบิกยาในหัวข้อ "บันทึก Inventory" ต่อได้ทันที โดยเริ่มใช้งาน FM3 ระบบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป