อภ. ติดต่อหน่วยงานโครงการ

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ VMI ยาทั่วไป

โรงพยาบาลผู้รับผิดชอบเบอร์ติดต่อ
กทม. ปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ (ไม่รวมสาขาภาค)ภญ.พัชรีพร ขจรวุฒิวิวัฒน์02-203-8918
สาขาภาคเหนือภญ.นัยนา ปทานุคม, คุณสุภาภรณ์ เครือค่าบุตร053-441-315, 053-442-536 02-203-8892, 02-2-38893
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภก.ธงไชย วสุนทราวัฒน์, ภก.วีระพันธุ์ ปัตถา042-218-124
สาขาภาคใต้คุณโสภิตา ศิลาอ่อน, ภก. ธนกฤต โรจน์กิจจานุรักษ์, ภญ. แกมกาญจน์ พงษ์ธัญญะวิริยา02-203-8994 074-230-547-8

ประสานงานและติดตามโครงการวัคซีน EPI วัคซีนนักเรียน และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีน EPI วัคซีนนักเรียน และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คุณเสาวณีย์: 02-203-8997
 • ภาคเหนือและภาคใต้
  • คุณวัชรี: 02-203-8989
 • ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม. นนทบุรี และ สมุทรปราการ
  • คุณสุกัญญา: 02-203-8906
 • รับผิดชอบโครงการ
  • กองบริหารผลิตภัณฑ์: 02-203-8908-09 หรือ 02-203-8970

ปัญหาตัวระบบและการใช้งาน

ปัญหาตัวระบบและการใช้งาน ติดต่อ

 • 02-203-8908
 • 02-203-8253

ปัญหาการจัดส่ง

ปัญหาการจัดส่ง ติดต่อ

 • กทม.และปริมณฑล
  • 02-203-8914-6
  • 02-203-8989
 • ภาคกลางและภาคตะวันออก
  • 02-203-8927-8
  • 02-203-8987
 • ภาคเหนือ, ภาคอิสาน, ภาคใต้
  • 02-203-8918
  • 02-203-8925-6
  • 02-203-8986

ปัญหาอื่นๆ

ปัญหาอื่นๆ ติดต่อ

 • 1648