กรม คร. ติดต่อหน่วยงานโครงการ

ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และ โรคอุบัติใหม่ ติดต่อสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

FLU1 ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และ โรคอุบัติใหม่ ติดต่อสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

  • โทร. 02-590-3238

NAPHA Extension

NAPHA Extension ติดต่อผ่านผู้ประสานงานโครงการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคของท่าน หรือเภสัชกรโครงการ