กรม คร. PCV วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส

medicine tablet

เอกสารแบบฟอร์ม FM3

  • หน่วยบริการสามารถแจ้งขอปรับประมาณการใช้วัคซีน PCV ต่อเดือน (ROP) ได้ตามแบบฟอร์ม ()
vaccine vial

คู่มือการใช้งานระบบ VMI วัคซีน PCV

  • คู่มือการใช้ระบบ VMI วัคซีน PCV สําหรับหน่วยบริการ โครงการนําร่องการให้บริการวัคซีน PCV ()