กรม คร. FLU3 PPE

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ VMI ของหน่วยบริการ ()

รายการ PPE และวัสดุวิทย์

ตามที่กรมควบคุมโรคได้ขอให้องค์การเภสัชกรรมนำรายการ PPE และวัสดุวิทย์ ขึ้นระบบ VMI เพิ่มเติมจากเดิม 5 รายการ เป็น 11 รายการ เพื่อให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังทุกเดือน เพื่อประโยชน์ในการติดตามการบริหาร สต๊อคคงคลัง สำหรับรายการที่เพิ่มเติมมีดังนี้

 • ลำดับที่ 15 หน้ากากอนามัย
 • ลำดับที่ 25 กระบังหน้าเลนส์ใส
 • ลำดับที่ 35 Throat swab
 • ลำดับที่ 36 ไม้กดลิ้น
 • ลำดับที่ 51 เสื้อกาวน์กันน้ำชนิดใช้แล้วทิ้ง
 • ลำดับที่ 55 ชุดป้องกัน

ท่านสามารถเริ่มใช้งานได้วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

คู่มือการบริหารโครงการ

คู่มือการบริหารโครงการ ()

ขอความร่วมมือแจ้งยอดสินค้าคงคลัง

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในโครงการฯ แจ้งยอดสินค้าคงคลังดังนี้

 1. ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2551 ให้บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และข้อมูลยาต้านไวรัส Oseltamivir ทุกวันศุกร์ หรือวันสุดท้ายของสัปดาห์ไปจนกระทั่งมีการใช้วัคซีนหมดสต๊อคตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
 2. เมื่อใช้วัคซีนหมดสต๊อคแล้ว ให้ลดความถี่ของการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังลงเป็นบันทึกทุกสิ้นเดือน ซึ่งจะคงเหลือสต๊อคเฉพาะยาต้านไวรัส Oseltamivir และหากปริมาณอยู่ต่ำกว่าจุดเบิก (ReOrder Point) องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งสินค้าไปเติมให้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากยา Lot ใดที่องค์การเภสัชกรรมจัดส่งให้ มีการใช้หมดไป โปรดทำรายการใน "แจ้งเตือนอายุยา" โดยขอให้ Check Lot ดังกล่าวออกจากระบบ เพื่อให้ทราบว่ายาที่ใกล้หมดอายุ มีเหลืออยู่ที่หน่วยงานใดบ้าง
 3. ข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันบุคลากร ให้บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังดังกล่าวทุกสิ้นเดือน เพื่อประโยชน์ในการติดตามกำกับการบริหารสต๊อคคงคลัง สำหรับการเบิกของยังคงขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยงาน สสจ./สคร./สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามลำดับชั้น
 4. ขอยกเลิกการสนับสนุนชุดทดสอบหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามและประสานงานมาที่

 • สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 02-590-3159
 • องค์การเภสัชกรรม โทร 02 2038909, 02 2038986-7 หรือการใช้งานด้าน IT ของระบบ VMI โทร 02 2038253