สปสช. ยาต้านไวรัสเอดส์

form

แบบฟอร์มแจ้งคืน/แลกเปลี่ยนยา

แบบฟอร์มแจ้งคืน/แลกเปลี่ยนยาโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ และยาต้านวัณโรค และเงื่อนไขการพิจารณารับคืน/แลกเปลี่ยน ฉบับปรับปรุง 11 มกราคม 2566 ()

effa200mg

เอกสารแจ้งรูปแบบยา Effavirenz 200 mg 30's

เอกสารแจ้งรูปแบบยา Effavirenz 200 mg 30's ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิต ซึ่งจะเริ่มกระจายให้สถานบริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ()

darunavir

แจ้งรูปแบบเม็ดยาและลักษณะบรรจุภัณฑ์ใหม่ Darunavir

ด้วยบริษัทผู้ผลิต ยกเลิกการผลิต DARUNAVIR 300 MG (PREZISTA) ขนาดบรรจุ 120 Tabs โดยผลิตขนาด 600 mg ขนาดบรรจุ 60 Tabs แทน จึงขอแจ้งรูปแบบเม็ดยาและลักษณะบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะเริ่มกระจายให้สถานบริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ()

norvir

แจ้งรูปแบบเม็ดยาและลักษณะบรรจุภัณฑ์ใหม่ Ritonavir

ด้วยบ.แอ๊บบอตฯ ยกเลิกการผลิต Ritonavir 100 mg Capsule (NORVIR) ขนาดบรรจุ 84 capsules โดยผลิต Ritonavir 100 mg Tablet (NORVIR) ขนาดบรรจุ 30 Tabs แทน จึงขอแจ้งรูปแบบเม็ดยาและลักษณะบรรจุภัณฑ์ใหม่ ()

effa50

เอกสารแจ้งรูปแบบยา Efavirenz

เอกสารแจ้งรูปแบบยา Efavirenz 50 mg 30's ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิต ซึ่งจะเริ่มกระจายให้สถานบริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ()

clopidogrel

เอกสารแจ้งรูปแบบยา Clopidogrel

เอกสารแจ้งรูปแบบของยา Clopidogrel Bisufate Tab. 75 mg ที่กระจายในโครงการของ สปสช. เพื่อแก้ปัญหายาขาดคราว ()

ประกาศปิดการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ VMI

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป สปสช. กำหนดให้การเบิกจ่ายยา ARV คำนวณจากการบันทึกผ่านโปรแกรม NAP ของ สปสช.เท่านั้น องค์การเภสัชกรรม จึงขอปิดหน้าจอการเบิกยา ARV โดยจะคงไว้เพียงหน้าจอการคืนยาเท่านั้น

ยกเลิกการสนับสนุนยา Indinavir

เอกสารแจ้งยกเลิกการสนับสนุนยา Indinavir ()

แจ้งการเพิ่มรายการยาต้านไวรัส

สปสช. ขอแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันได้มีการเพิ่มรายการยาต้านไวรัส และยาลดไขมัน สาหรับใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

 1. Atazanavir 200 mg (60’s) เลือกใช้ในกรณีผู้ป่วยมี lipid profile ไม่ดี หรือทนพิษของยา LPV/r ไม่ได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ดังไฟล์แนบ ()
 2. Darunavir 300 mg (120’s) เลือกใช้ในกรณีผู้ป่วยทนผลข้างเคียงของยา LPV/r และ ATV/r ไม่ได้ หรือ มีผลดื้อต่อยาต้านไวรัสกลุ่ม PI ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ยา DRV ดังไฟล์แนบ ()
 3. Atorvastatin 40 mg cap. (30’s) เลือกใช้ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ มีความจาเป็นต้องใช้ยาลดไขมันในกลุ่ม statin แต่พบว่าไม่สามารถเลือกใช้ simvastatin ได้ โดยขั้นตอนการขออนุมัติ และเบิกยา DRV เป็นไปตามไฟล์แนบ
  • หนังสือแจ้งแนวทางบริหารจัดการยา Darunavir ()
  • แนวทางบริหารจัดการยา Darunavir ในระบบหลักประกันสุขภาพ ()
  • ประกาศ เรื่องหน่วยบริการที่สามารถเบิกจ่ายยาต้านไวรัสลำดับที่ 3 (3rd Line ARV Center) ()
  • คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งแพทย์ผู้อนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสลำดับที่ 3 (3rd Line ARV Center) ()
  • แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Darunavir (DRV) ()
  • แบบฟอร์มขอสำรองยา Darunavir ()
  • แบบฟอร์มขอเบิกยา Darunavir ย้อนหลัง ()

REYATAZ สามารถเบิกผ่านระบบ VMI

ATAZANAVIR 200mg. 60 Capsules (REYATAZ) สามารถเบิกผ่านระบบ VMI ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.56 เป็นต้นไป

ประกาศยา NORVIR อายุสั้น

Ritonavir 100 mg capsule (NORVIR) โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สปสช. ที่จ่ายให้หน่วยบริการในช่วงเวลานี้มีอายุสั้น (อายุยาคงเหลือประมาณ 6-7 เดือน) เนื่องจากบ. แอ็บบอต ฯ ไม่สามารถจัดหารุ่นการผลิตใหม่ได้ ทั้งนี้หากหน่วยบริการได้รับ Lot 140502 E หมดอายุ 7/12 /13 หรือ Lot 122012 E หมดอายุ 5 /11/13 และหน่วยบริการบริหารจัดการไม่ทันอายุยาหรือหมดอายุที่หน่วยบริการ องค์การเภสัชกรรม ยินดีรับเปลี่ยนคืน

แจ้งเลื่อนการปรับระบบการกระจายยา ARV ในระบบ NAP

หนังสือ สปสช. แจ้งเลื่อนการปรับระบบการกระจายยา ARV ในระบบ NAP เท่านั้น ให้กลับมาใช้การบันทึกผ่านระบบ VMI เหมือนเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ()

องค์การเภสัชกรรม ขอยกเลิกยาและปรับเปลี่ยนใช้ยารายการทดแทน ดังนี้

ยกเลิก รายการที่ 41 คือ 110113590111 # Didanosine Chewable Buffered tablet 125mg. 60's (DIVIR)
เปลี่ยนเป็น รายการที่ 46 คือ 110113590112 # Didanosine Chewable Buffered tablet 125mg. 30's (DIVIR)

ยกเลิก รายการที่ 28 คือ 121017160191 # Lopinavir 80 mg.,Ritonavir 20 mg.,Solution (KALETRA) 160 ml.
เปลี่ยนเป็น รายการที่ 45 คือ 110817160101 # Lopinavir 80 mg.,Ritonavir 20 mg.,Oral Solution 60 ml.
โปรดปรับแก้ข้อมูลในการใช้ยาใน NAP และปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา (FM3) ในโปรแกรม VMI ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

แจ้งยกเลิกการเบิกยาต้านไวรัสเอชไอวีในสถานการณ์อุทกภัย

หนังสือแจ้งยกเลิกการเบิกยาต้านไวรัสเอชไอวีในสถานการณ์อุทกภัย ()

สปสช. กับ อภ. พัฒนาระบบ VMI โครงการยาต้านไวรัสเอดส์

สปสช. กับ อภ. พัฒนาระบบ VMI โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สปสช. ใช้วิธีคิดคำนวณยอดชดเชยยาให้หน่วยบริการเหมือนกันทุกรายการ และปรับการสำรองยาต่อผู้ป่วย 1 คน/เดือนใหม่ รายละเอียดดังนี้

 1. ปรับแก้หน้าจอ บันทึก Inventory ให้คิดคำนวณเหมือนกันทุกรายการโดยใช้วิธีคำนวณดังนี้
  • ShipQtyVMI = NAP จ่าย + Stock Change + ยอดทดจากครั้งก่อน
 2. ปรับแก้หน้าจอ บันทึก Inventory เพิ่มคอลัมน์ ShipQtyOrder ให้หน่วยบริการสามารถแก้ไขยอดเบิกที่ต้องการได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ยากลุ่ม CL และกลุ่ม PI แก้ไขได้ไม่เกินยอด ShipQtyVMI
  • ยากลุ่มอื่นๆ แก้ไขได้ไม่เกินยอด Maxlimit
 3. ปรับแก้หน้าจอ FM3 เพิ่มคอลัมน์ จำนวนสำรองต่อคนต่อเดือน และปรับการคำนวณจำนวนยาสำรองใหม่ โดยใช้วิธีการคำนวณดังนี้
  • จำนวนยาสำรองใหม่ = (จำนวนผู้ป่วยใหม่ x จำนวนสำรองต่อคนต่อเดือน) x จำนวนเดือนที่ขอสำรองใหม่
หน่วยบริการสามารถใช้งานโปรแกรมใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป

หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการยืมยา สำหรับหน่วยบริการที่ถูกน้ำท่วม

หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการยืมยา ARV สำหรับหน่วยบริการที่ถูกน้ำท่วม กรณีหน่วยบริการหลายแห่งไม่สามารถบันทึกข้อมูลการใช้ยาในระบบ NAP ได้ทันตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหา ยาขาดคลังในหน่วยบริการดังกล่าว จึงขอส่งแนวทางฯและแบบฟอร์มขอยืมยาดังเอกสารแนบ ()

เอกสารข้อมูลจากสปสช. เพื่อแจ้งให้สถานบริการทราบ

 • หนังสือแจ้งปรับระบบการกระจายยา ARV ในระบบ VMI ()
 • หนังสือแจ้งยกเลิกการสนับสนุนยา Nelfinavir ()
LR

เอกสารข้อมูลของยา Lopinavir/Ritonavir 200/50 mg. 120's

เอกสารข้อมูลของยา Lopinavir/Ritonavir 200/50 mg. 120's ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิตซึ่งจะเริ่มกระจายให้สถานบริการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2554

 • หนังสือชี้แจงสถานบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ()
 • ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยา ()
 • รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ()
 • รูปถ่ายเม็ดยา ()
effa_change

เอกสารแจ้งรูปแบบของยา Efavirenz 600 mg.

เอกสารแจ้งรูปแบบของยา Efavirenz 600 mg. ที่กระจายในระบบ VMI ในระหว่างช่วงการเปลี่ยนแปลงแหล่งผลิต องค์การเภสัชกรรมจึงขอแจ้งรูปแบบของยาทั้ง 2 แหล่ง ()

เอกสารแจ้งยกเลิกแนวทางการขอสำรองยา PMTCT

เอกสารแจ้งยกเลิกแนวทางการขอสำรองยา PMTCT และการปรับ VMI Phase 3 ()

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 53 เป็นต้นไป สปสช.และองค์การเภสัชกรรม จะปรับการคำนวณยอดจ่ายยา CL

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 53 เป็นต้นไป สปสช.และองค์การเภสัชกรรม จะปรับการคำนวณยอดจ่ายยา CL จากโครงการให้หน่วยบริการ เพื่อให้รองรับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการสำรองยาในหน่วยบริการ (Ship Qty) โดยการคำนวณจะเปลี่ยนจาก

Ship Qty = NAP จ่าย เปลี่ยนเป็น
Ship Qty = NAP จ่าย + Stock change + ยอดทดจากการเบิกครั้งก่อน

คำจำกัดความ
 • Ship Qty คือ ยอดที่องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งยาให้หน่วยงาน
 • NAP จ่าย คือ ยอดจ่ายจากโปรแกรม NAP ของ สปสช. ที่จ่ายยาให้ผู้ป่วยในช่วงเวลาตั้งแต่เบิก VMI ครั้งที่แล้ว จนถึงปัจจุบัน
 • Stock change คือ ยอดสำรองที่เปลี่ยนไป จากการปรับ FM3 ในระบบ VMI ทั้งกรณีเพิ่มขึ้นและลดลง
 • ยอดทดจากการเบิกครั้งก่อน คือ จำนวน Ship Qty ที่ติดลบจากการเบิกครั้งก่อน เพื่อนำมาหักออกจากยอดส่งครั้งนี้

การเบิกยาอัตโนมัติ

ท่านสามารถกำหนดให้ระบบ VMI ทำการเบิกยาแบบอัตโนมัติ โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก NAP ขณะเดียวกันท่านก็ยังสามารถทำการเบิกแบบปกติ (Manual) ได้ด้วย จะใช้งานระบบนี้ท่านต้องทำการเปิดการใช้งาน Auto Commit ในระบบ VMI ก่อน สามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 53 เป็นต้นไป ()

การตรวจสอบ การบันทึกการจ่ายยาจาก NAP

วิธีการตรวจสอบ การบันทึกการจ่ายยาจาก NAP เมื่อ Login เข้าใช้งานระบบ VMI เรียบร้อยแล้ว ()

แจ้งขั้นตอนการทำงานใหม่

ขั้นตอนการทำงานใหม่ในโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สปสช. (เริ่มใช้งาน 3 สิงหาคม 2553) ()

ปรับ FM3 เปลี่ยน Maxlimit

เพื่อลดภาระการบันทึกเบิกยา ARV หน่วยบริการที่ไม่ประสงค์จะเบิกยาเดือนละหลายๆ ครั้ง ขอให้ปรับ FM3 เปลี่ยน Maxlimit จาก 30 วัน เป็น 60 วัน หรือ 90 วัน เนื่องจากระบบการเติมเต็ม Maxlimit จะคำนวณดังนี้

 • Ship Qty = Maxlimit - Onhand
ดังนั้น หาก Maxlimit = 30 วัน จะทำให้หน่วยบริการมียาใช้ไม่ถึงเดือน เพราะมีระยะเวลาในการจัดส่งยาให้หน่วยบริการ และไม่มีการจ่ายให้ 2 เท่า หากยอด Onhand มีค่าเป็นศูนย์

การเบิกยาต้านไวรัสเอดส์ของ สปสช. จะเปลี่ยนเป็นระบบเติมเต็ม Maxlimit

ตั้งแต่ 5 เมษายน 2553 เป็นต้นไป การเบิกยาต้านไวรัสเอดส์ของ สปสช. จะเปลี่ยนเป็นระบบเติมเต็ม Maxlimit และท่านสามารถดาวน์โหลด "แนวทางปฏิบัติของหน่วยบริการ เมื่อเริ่มใช้ระบบการเบิกจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ แบบเติมเต็ม" ()

COA ของยา Tenofovir

เอกสาร Certificate of Analysis ของยา Tenofovir Tablets 300 mg ()

เอกสารรายชื่อสถานพยาบาลในโครงการและ แนวทางการเบิกยาต้านเอชไอวี

 • รายชื่อสถานพยาบาลในโครงการ ()
 • กรอบเวลาและแนวทางการเบิกยาต้านเอชไอวี ()

แนวทางการเบิกยาต้านเอชไอวีเป็นกรณีพิเศษ

 • แนวทางปฏิบัติการขอเบิกยาต้านเอชไอวีเป็นกรณีพิเศษ ()
 • แบบบันทึกการขอเบิกยาต้านเอชไอวีเป็นกรณีพิเศษ ()

ข้อปฏิบัติสำหรับคลังยาต้านเอชไอวี

ข้อปฏิบัติสำหรับคลังยาต้านเอชไอวี (Efavirenz และ Lopinavir/Ritonavir ซึ่งเป็นยาที่จัดหาโดยมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา [Compulsory licensing]) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ()