อภ. ยาทั่วไป

เอกสารโครงการปีงบประมาณ 2566

เอกสารโครงการปีงบประมาณ 2566

 • แบบฟอร์ม FM2/1 VMI ปี 65 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66) ()
 • แบบฟอร์ม FM2/2 VMI ปี 65 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66) ()
 • แบบฟอร์มรายชื่อผู้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย โครงการ VMI ปีงบประมาณ 2566 ()

เอกสารโครงการ

 • การบริหารโครงการ VMI ()
 • รูปแบบแฟ้มข้อมูล Excel เพื่อใช้ในการ Upload ในระบบ VMI ()

เอกสารทั่วไป

 • แบบฟอร์มขอ Username - Password เพื่อสิทธิ์การใช้งาน VMI หลายโครงการโดยใช้ Username เดียว (Single Sign-On) ()
 • แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนสิทธิ์ในการใช้งาน ในระบบ VMI สำหรับผู้ที่มีการใช้ Single Sign-On อยู่แล้ว ()
 • วิธีการเข้าใช้งานระบบ VMI ในส่วนของ Single sign-on ()
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ VMI ของหน่วยบริการ ()
 • เอกสารแจ้งและคู่มือ "ดาวน์โหลด COA" ()
 • ค้นหาหน่วยบริการในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.
 • ค้นหาหน่วยบริการทั่วประเทศ
 • วิธีคำนวณจุดสั่งซื้อ (ROP) ()