หน้าหลักองค์การเภสัชกรรม
หน้าหลักโครงการ VMI/SMI ส่งอีเมล์ถึง VMI@gpo.or.th Youtube GPOChannel
 
  username  
password
       


 
»» รายงานรวมโครงการของ สปสช. ««
» ยาต้านไวรัสเอดส์
» ยาต้านวัณโรค
» FLU5 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ , และวัคซีน H1N1
» ถุงยางอนามัย
» EPI Routine
» EPI นักเรียนและรณรงค์
» ข้อเข่าเทียม
» Rabies Vaccine
» CAPD
» จ.2 (Admin)
» Stent
» ยาต้านไวรัสเอดส์ » Flu 1 ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคอุบัติใหม่
» Flu 3 - PPE .......... » NAPHA Extension
» ถุงยางอนามัย สอวพ.
» ยาทั่วไป
» SMI
ยาต้านวัณโรค
» แบบฟอร์มแจ้งคืน/แลกเปลี่ยนยาโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ และยาต้านวัณโรค และเงื่อนไขการพิจารณารับคืน/แลกเปลี่ยน () [7 มี.ค. 61]
» ขอยกเลิกยารายการที่ 23 RIFINAH 300 MG. ขนาดบรรจุ 60's โดยขอให้หน่วยบริการใช้ยาที่เบิกไปแล้วจนกว่าจะหมด และได้เพิ่มรายการยาทดแทน คือ MACOX-PLUS 300 (RIFAMPICIN 300 MG, ISONIAZID 150 MG TABLETS) ขนาดบรรจุ 10x10's ทั้งนี้ หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มรายการยาได้ที่เมนู "FM3 ของ TB" และเบิกยาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รูปผลิตภัณฑ์ และ เม็ดยา ) [2 มี.ค. 59]
» สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ปรับปรุงยาในโครงการยาต้านวัณโรค โดย
1. ขอยกเลิกยารายการที่ 15 RIMSTART4-FDC TABLET 3x10's และรายการที่ 16 RIFAFOUR e-275 TABLET 14x6's โดยขอให้หน่วยบริการใช้ยาที่เบิกไปแล้วจนกว่าจะหมด
2. เพิ่มรายการยาทดแทน จำนวน 1 รายการ คือ รายการที่ 26 FORECOX-TRAC TABLETS 6x28's หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มรายการยาได้ที่เมนู "FM3 ของ TB" และเบิกยาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เอกสารแนบตามไฟล์)
[17 ส.ค. 58]
» องค์การเภสัชกรรม ขอแจ้งการปรับระบบการกระจายยาต้านวัณโรคในระบบ VMI ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการพัฒนาระบบการกระจายยาต้านวัณโรคผ่านระบบ VMI ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกยาต้านวัณโรค จากการบันทึกข้อมูลในระบบ TB Data Hub ซึ่งจากเดิมหน่วยบริการสามารถกำหนดปริมาณการเบิกยาต้านวัณโรคทุกรายการได้ด้วยตนเองนั้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์ที่จะควบคุมการเบิก ยาต้านวัณโรคให้สามารถเบิกได้ตามข้อมูลที่บันทึกในระบบ TB Data Hub เท่านั้น จำนวน 5 รายการ ได้แก่
1. Ethionamide 250 mg
2. Para-Amino Salicylic Acid (PAS) 1000 mg
3. Cycloserin 250 mg
4. Kanamycin Injection 1000 mg
5. Streptomycin Sulfate Injection 1000 mg
[29 พ.ค. 57]
» สปสช. ขอแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันได้มีการเพิ่มรายการยา Levofloxacin 500 mg (10x10’s) สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว โดยสามารถปรับ FM3 เพื่อสำรองยา และเบิกผ่าน VMI [8 พ.ย. 56]
» สปสช. จะทำการควบคุม และปรับเปลี่ยนแนวทางการเบิกยาวัณโรคสูตรดื้อยาของหน่วยบริการ ของปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป โดยหน่วยบริการสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ [23 ก.ย. 56]
  Download หนังสือแจ้งควบคุมยาวัณโรคสูตรดื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2557
  Download แนวทางการเบิกยาวัณโรคสูตรดื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2557
  Download คู่มือเบิกยาวัณโรคใน VMI ประจำปีงบประมาณ 2557
»หน่วยบริการสามารถคู่มือการใช้งานระบบจัดการยาต้านวัณโรค ( ได้ที่นี่!!) [10 ก.ย. 56]
» สปสช. ขอให้หน่วยบริการบันทึกการใช้ยา TB ผ่านโปรแกรม TB Data Hub by Individual Record ให้เป็นปัจจุบัน เพราะตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป องค์การฯจะปรับหน้าการเบิกยา ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณการจ่ายยาของหน่วยบริการ จาก TB Data Hub เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายยา TB และจะมีการควบคุมปริมาณการเบิกจ่ายตามข้อมูลจาก TB Data Hub ในยากลุ่ม Second Line ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
ซึ่งหน่วยบริการสามารถเข้าทดสอบใช้งานระบบจัดการยาต้านวัณโรค ได้ที่ http://202.129.59.213/vmibeta/ โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับโครงการวัณโรค สปสช. (NTP1) ระบบเดิม Download คู่มือการเข้าระบบ [2 ก.ย. 56]
» องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการ Check Stock ยาต้านวัณโรคในวันที่ 13 กันยายน 2556 จึงขอแจ้งให้ทราบว่าหากหน่วยบริการใดมีความประสงค์ที่จะรับยาภายในวันที่ 13 กันยายน 2556 ขอให้ทำการคีย์เบิกยาผ่านระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 กันยายน 2556 สำหรับลูกค้าที่คีย์เบิกยาหลังจากวันที่กำหนดไว้องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการจัดส่งยาให้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป [30 ส.ค. 56]
» สำเนาหนังสือเวียน "เอกสารแนวทางปฎิบัติกรณียาวัณโรค Rifinah 300 ขาดคลังชั่วคราว" สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช 18.7/ ว.0003 ลวท. 20 มกราคม 2555 ( ) [8 ก.พ. 55]
» สำเนาหนังสือเวียน "ขอแจ้งแนวทางการเบิกยา Ofloxacine กรณีมีผู้ป่วยแพ้ยา 1st Line ในหน่วยบริการพื้นฐาน" สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช 18.7/ ว.0009 ลวท. 20 สิงหาคม 2553 ( ) [1 ก.ย. 53]
» สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการเบิกยา Ofloxacin กรณีผู้ป่วยแพ้ยา 1st Line ในหน่วยบริการพื้นฐานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ MDR-TB Treatment Center ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป (คู่มือแนวทางการเบิกยา คู่มือแนวทางการเบิกยา ) (แบบฟอร์มขอเบิกยา Ofloxacin แบบฟอร์มขอเบิกยา  Ofloxacin ) [1 ก.ย. 53]
» สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ปรับปรุงรายการยาในโครงการวัณโรค โดย
  1. ยกเลิกยารายการที่ 14) RIMACTAZID ออกจากการเบิกยาในโครงการวัณโรค โดยขอให้หน่วยบริการใช้ยาที่เบิกไปแล้วจนกว่าจะหมด
  2. เพิ่มรายการยาใหม่เข้าสู่โครงการฯ จำนวน 2 รายการ คือ
      รายการที่ 23) RIFINAH 300 mg. (60 Cap.) ประกอบด้วย Rifampicin 300 mg. + INH 150 mg. (ดำเนินการเข้าระบบ VMI เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553) เบิกยาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
      รายการที่ 24) RIFINAH 150 mg. (100 Cap.) ประกอบด้วย Rifampicin 150 mg. + INH 100 mg. (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ยังไม่มีกำหนดเข้าคลัง)
หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มรายการยาได้ที่เมนู "FM3 ของ TB" [25 ส.ค. 53]
» สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอยกเลิกยารายการที่ 14) RIMACTAZID ออกจากการเบิกยาในโครงการวัณโรค โดยขอให้หน่วยบริการใช้ยาที่เบิกไปแล้วจนกว่าจะหมด และเพิ่มรายการยาทดแทนจำนวน 1 รายการ คือ รายการที่ 23) RIFINAH 300 mg. (Rifampicin 300 mg., Isoniazid 150 mg.) 60 Cap. หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มรายการยาได้ที่เมนู "FM3 ของ TB" และเบิกยาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ( ) [20 ก.ค. 53]
» สำเนาหนังสือเวียน "การสนับสนุนยารักษาวัณโรคสำหรับเด็กและวิธีการใช้ยารักษาโรคชนิดรวมเม็ด" สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ที่ สธ 0438.6/ว.298 ลว 9 มี.ค.2553 ( ) [17 มี.ค.53]
» คู่มือการปรับ FM3 ทาง Internet ( ) [8 ก.พ.53]
» ท่านสามารถปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา (FM3) ในโครงการยาวัณโรคผ่านระบบ VMI และเมื่อยืนยันข้อมูลในระบบแล้ว จะสามารถเบิกยาในหัวข้อ "บันทึก Inventory" ต่อได้ทันที โดยเริ่มใช้งาน FM3 ระบบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป [5 ก.พ.53]
ข้อเข่าเทียม

"คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการข้อเข่าเทียม"

» แบบฟอร์ม FM2( word | pdf )
» ข้อกำหนดในการเบิกใช้ข้อเข่า
1. จะใช้ได้แต่เฉพาะผู้ป่วยที่มีสิทธิ UC เท่านั้น
2. รายการของสินค้า(ข้อเข่า) จะมี 4 ชนิดให้เบิกใช้
    2.1 NEXGEN KNEE FLEX-FIX, USA
    2.2 NEXGEN KNEE LPS, ZIMMER, USA
    2.3 PFC Sigma CS Modular tray,Johnson
    2.4 PFC Sigma CR 150 Modular tray, Johnson
3. สิทธิ UC ของผู้ป่วยแต่ละรายที่เบิกใช้จะคงไว้ 30 วัน นับตั้งแต่วันตรวจสอบสิทธิ ดังนั้นถ้าวัน Admit เกิน 30 วัน นับแต่วันตรวจสอบสิทธิ ท่านจะไม่สามารถบันทึกเพื่อเบิกใช้ข้อเข่าได้ ช่วยกรุณาเข้ามาบันทึกตรวจสอบสิทธิใหม่ให้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่บันทึกและวันที่ Admit
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบ กรุณา FAX ใบสั่งข้อเข่าให้องค์การเภสัชกรรม เบอร์ 02-3548861 คุณอำพล เพื่อดำเนินการนำใบสั่งเข้าระบบให้
FLu5 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีน H1N1
» วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2562 จะเริ่มกระจายให้หน่วยบริการตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 62 หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้
1. แนวทางการบริหารการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 ( )
2. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2562 และแผนการจัดส่ง ( )
3. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีนชนิด single dose ( )
4. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีนชนิด multiple dose ( )
[24 เม.ย. 62]
» วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2561 เริ่มกระจายให้หน่วยบริการแล้ว หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้
1. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2561 และแผนการจัดส่ง Single dose งวดแรก ( )
2. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด single dose ( )
3. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด multiple doses ( )
[22 พ.ค. 61]
» วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2560 เริ่มกระจายให้หน่วยบริการในช่วงเดือนพ.ค. หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้
1. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2560 ( )
2. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด single dose ( )
3. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด multiple doses ( )
4. รเอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน ( )
5. แบบคัดกรองผู้มารับบริการก่อนให้วัคซีน ( )
[2 พ.ค.60]
» วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2559 เริ่มกระจายให้หน่วยบริการแล้ว หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้ 1. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2559 ( )
2. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด single dose ( )
3. รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน ชนิด multiple doses ( )
[31 มี.ค.59]
» ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน ปี 2558 ( ) [24 มี.ค.58]
» รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์ของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2558 ชนิด Single Dose ( ) [24 มี.ค.58]
» ยอดจัดสรรวัคซีนประชาชน ปี 2557 กระจายถึงหน่วยบริการภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ( ) [30 เม.ย.57]
» ขณะนี้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เริ่มกระจายให้หน่วยบริการแล้ว โดยจะส่งถึงท่านภายใน 23 พฤษภาคม 2556 โดยขอให้หน่วยบริการโปรดศึกษาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆจากเอกสาร ได้ดังนี้ [10 พ.ค. 56]
           1. ปริมาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับส่วนภูมิภาค ( )
           2. หนังสือนำส่งวัคซีนประจำปี 2556 ( )
           3. แผนการจัดส่งวัคซีนประจำปี 2556 ( )
           4. กำหนดการจัดส่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2556 ให้หน่วยบริการรายจังหวัด ( )
           5. เอกสารกำกับการใช้วัคซีน และข้อมูลวัคซีน ( )
กรณีหน่วยบริการมีความประสงค์ติดตามหรือตรวจสอบการส่งมอบวัคซีน ติดต่อได้ดังนี้
           1. โปรดติดตามจากองค์การเภสัชกรรมเป็นลำดับแรก หน่วยงานกระจายวัคซีน เบอร์ติดต่อ 02-2038976,
               02-2038957 , 081-817-8407
           2. ในกรณีมีความประสงค์ติดตามที่บริษัทขนส่งให้แจ้งดังนี้
               " ต้องการติดตามวัคซีนองค์การฯ-สปสช. โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (FLU-5) ของร.พ. ....................."
               เบอร์ติดต่อส่วนกลาง เบอร์ 02-682-3101 ต่อ 0 และ 02-312-8752-6 ต่อ 100, 142
               และบริษัทฯจะประสานงานภายในและติดต่อกลับท่านโดยด่วน
           3. เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่บริษัทฯขนส่งผู้รับผิดชอบ
               คุณ พัชรี 086-655-9794
               คุณ เขมทัต 081-358-2146
» สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ให้องค์การเภสัชกรรมกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้หน่วยบริการ โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ดังนี้
       1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (FLU1) หน่วยบริการไม่ต้องบันทึกรับยาในระบบ
       2. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนทั่วไป (FLU5) หน่วยบริการต้องเข้ามาบันทึกรับยาในระบบ VMI (username ขึ้นต้นด้วย Txxxxxxxx)
       ทั้ง 2 โครงการ หน่วยบริการต้องบันทึกยอดคงเหลือทุกวันศุกร์จนกว่าวัคซีนจะหมด
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป [22 มิ.ย. 53]
» เอกสารเกี่ยวกับ Vaccine H1N1 [11 ม.ค.53]
       » หนังสือนำส่ง
           1. จากกระทรวงสาธารณสุข ( )
           2. จากองค์การเภสัชกรรม ( )
       » Lot Release
           1. E5710-1 ( )
           2. E5937-1 ( )
           3. E7131-1 ( ) [19 ม.ค.53]
           4. E7132-1 ( ) [19 ม.ค.53]
           5. E7133-1 ( ) [19 ม.ค.53]
       » เอกสารกำกับยา
           1. ฉบับภาษาไทย ( )
       » ทะเบียน อย. 1C 1/2553 (NBC)
                  " โปรดรายงานยอดคงเหลือของวัคซีน ผ่านระบบ VMI ทุกวันศุกร์ "
» เอกสารประกอบการบรรยาย Vaccine H1N1 รร.มิราเคิลแกรนด์ 9 ธันวาคม 2552 ( ) [17 ธ.ค.52]
» โปรดให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อขึ้นระบบ VMI ( | ) [30 เม.ย.52]
» เอกสารการประชุม วันที่ 20 - 21 เมษายน 2552 [23 เม.ย.52]
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรมแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
   1. โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2552 (นโยบาย) ( )
   2. การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย (นพ.วิทิต อรรถเวชกุล) ( | )
   3. โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2552 (พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ) ( | )
   4. การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นพ.จักรกริช โง้วศิริ) ( )
   5. แนวทางการดำเนินงาน (คู่มือ) ( )
   6. การเบิกวัคซีนในระบบ VMI ( | )
   7. Vaccines and Cold chain system (ภญ.ศิริรัตน์ เตชะธวัช) ( | )
   8. แผนการดำเนินการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังการได้รับวัคซีน ( )
   9. การจัดคลินิกบริการ (เอมอร ราษฎร์จำเริญสุข) ( | )
   10. คณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลโครงการ (นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์) ( )
» คู่มือการบันทึกข้อมูลคงคลัง การบันทึกรับและการกำกับติดตามการบริหารวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม
SMI
» เอกสาร SMI ppt
 
E-Ordering
E-Commerce (Thai version)
Antidote และยากำพร้า

  75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02-203-8000 โทรสาร 02-354-8780 Call Center 1648
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
Best resolution 1024x768 Px. Privacy Policy | Website Policy | Copyright © 2013 The Government Pharmaceutical Organization (GPO) Bangkok, Thailand