หน้าหลักองค์การเภสัชกรรม
หน้าหลักโครงการ VMI/SMI ส่งอีเมล์ถึง VMI@gpo.or.th Youtube GPOChannel
 
  username  
password
           


 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
ยาต้านวัณโรค
  สปสช. ได้ปรับปรุงยาในโครงการยาต้านวัณโรค โดย
1. ขอยกเลิกยารายการที่ 15 และ 16
  วันที่ 17 ส.ค. 58  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ

ยาต้านไวรัสเอดส์
   หลักเกณฑ์การคืนยาโครงการ VMI สำนักงานประกันสังคม ()

 

  วันที่ 24 ม.ค. 56  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
NAPHA Extension
  การวิเคราะห์ยา Zidovudine ๑๐๐ mg (รายละเอียด)
  วันที่ 6 ก.พ.58  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
ยาทั่วไป งบประมาณปี 2559
   แบบฟอร์ม FM2/1 ()
   แบบฟอร์ม FM2/2 ()
   แบบฟอร์ม FM2/3 ()
  วันที่ 3 ส.ค.58  
  รายละเอียดโครงการ  
E-Ordering
E-Commerce (Thai version)
Antidote และยากำพร้า

  75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02-203-8000 โทรสาร 02-354-8780 Call Center 1648
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
Best resolution 1024x768 Px. Privacy Policy | Website Policy | Copyright © 2013 The Government Pharmaceutical Organization (GPO) Bangkok, Thailand