หน้าหลักองค์การเภสัชกรรม
หน้าหลักโครงการ VMI/SMI ส่งอีเมล์ถึง VMI@gpo.or.th Youtube GPOChannel
 
  username  
password
           


 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ

EPI นักเรียนและรณรงค์
  เอกสารแจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2558 ( )

  วันที่ 29 พ.ค. 58  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ

ยาต้านไวรัสเอดส์
   หลักเกณฑ์การคืนยาโครงการ VMI สำนักงานประกันสังคม ()

 

  วันที่ 24 ม.ค. 56  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
NAPHA Extension
  การวิเคราะห์ยา Zidovudine ๑๐๐ mg (รายละเอียด)
  วันที่ 6 ก.พ.58  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
ยาทั่วไป งบประมาณปี 2558
   แบบฟอร์ม FM2/1 ()
   แบบฟอร์ม FM2/2 ()
   แบบฟอร์ม FM2/3 ()
  วันที่ 7 ต.ค.57  
  รายละเอียดโครงการ  
E-Ordering
E-Commerce (Thai version)
Antidote และยากำพร้า

  75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02-203-8000 โทรสาร 02-354-8780 Call Center 1648
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
Best resolution 1024x768 Px. Privacy Policy | Website Policy | Copyright © 2013 The Government Pharmaceutical Organization (GPO) Bangkok, Thailand